Ashikaga Nishi Junior High School

Yamashita-cho 2539

Ashikaga-shi, Tochigi-ken  Japan

326-0846

 

Nishi (means, gWesth in Japanese) Junior High School is one of eleven public junior high schools within Ashikaga city.  It is the third or fourth largest in the city.  AshiNishi (the schoolfs nickname) has about 37 teachers.  The students are separated into three grades and range in age from 12 to 15 years old.  Each grade is split into 4 kumi (or classes), with about 35 students in each class.  

Nishi students (as all students in Japan do) wear school uniforms.  One type is for formal ceremonies, and the other is their gym uniform which are more commonly seen on students.  Almost all students walk to school everyday, however, a few are dropped off by parents in their cars.  On special recycling days or field trip days, students may ride their bikes, but anytime a junior high school student is riding a bicycle, they are required to wear helmets. 

 

Faculty:  Principal, Vice Principal, Head Teacher, and Head Secretary

37-40 teachers, 3-5 per subject

School Nurse, Nursefs Assistant

School Counselors

 

Total Students: 346

 

Subjects Studied by Students

-Math                                     -Art@@@@@@-Physical Education (P.E.)

-Home Economics@@@-Wood Shop (or Industrial Studies)                   

-Moral Studies@@@@@-Science       @@-Japanese

-English@@@@                -History/Geography

 

Nishifs Club Activities

-Band/Chorus                                             @-Softball

-Soft Tennis (boys and girls)                    

-Art

-Track and Field (boys and girls)          @

-Soccer (boys)

-Computer

-Badminton (boys and girls)                   @-Volleyball (girls)

-Table Tennis (boys and girls)                @-Baseball 

-Basketball (boys and girls)